Pastoraal Team Stinskerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. We willen ontmoetingen met elkaar mogelijk maken, om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

In de Stinskerkgemeente ondersteunt het pastorale team van bezoekmedewerkers de predikant en kerkelijk werker. Samen met een ouderling vormen ze het Pastoraal Team Stinskerk (PTS). Dit vanuit de gedachte om via bezoekwerk in gesprek te raken met gemeenteleden die daar behoefte aan hebben, om naar elkaar om te zien en om elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde. We bezoeken voornamelijk ouderen uit onze gemeente, incidenteel kunnen ook andere gemeenteleden bezocht worden. We zoeken daarbij naar een aanpak die past bij iedere bezoekmedewerker en bij ieder gemeentelid. We werken als een team, we komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar en krijgen dan ondersteuning om met de gemeenteleden (geloofs-)gesprekken te kunnen voeren, te kunnen bidden en uit de bijbel te lezen.

Geschiedenis
Het PTS is in 2016 in het leven geroepen na het vertrek van ds. van ‘t Slot als wijkpredikant en in een periode dat onvoldoende pastoraal ouderlingen in de kerkenraad zitting hadden. Gedurende de periode dat ds. Wim Andel als interim predikant werkzaam was en met de aanstelling van Lida Brugmans als wijkpastor en verschillende pastoraal ouderlingen is het PTS meer gaan functioneren als een pastorale bezoekgroep. Het werk van het PTS is ook nu nog nodig om onze predikant Gerlof van Rheenen en de kerkelijk werker Lida Brugmans, die beiden maar beperkte uren beschikbaar hebben, te ondersteunen.

Oproep
Wilt u graag bezoek van één van de leden van het PTS of kent u iemand uit de gemeente die dit kan gebruiken, laat het ons weten…
Het komt echter voor dat er door meerdere personen wordt aangegeven dat een buurman / buurvrouw, kennis of familielid bezoek goed kan gebruiken. En soms wordt deze vraag om bezoek ook via verschillende kanalen of aan verschillende mensen binnen onze gemeente gesteld.

Om dit bezoekwerk goed te coördineren willen we u vragen om uw bezoekvraag direct aan de contactpersoon van het PTS te sturen of om deze ook van uw bezoekvraag op de hoogte te stellen.

Zo kunnen we zorgen voor doelmatige inzet van onze predikant, kerkelijk werker en pastoraal team en er voor zorgen dat zo veel mensen als mogelijk kunnen rekenen op onze ondersteuning.

Voorzitter PTS: Dhr. J.W. Bosselaar, ouderling 06-10450516 jwbosselaar@hotmail.com
Contactpersoon PTS: Dhr. K. Lips 038-4538561 pts@stinskerk.nl
Contactpersoon ‘meeleven’: Mevr. G. de Graaf – Heida 038-4210188 kdegraaf@ziggo.nl